Thẻ tìm kiếm: từ viết tắt trong bản vẽ hệ thống điều hoà không khí